ما را دنبال کنید:

سامانه یکپارچه تطبیق و اسـتاندارد سازی تـاسیسات گردشگری ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین تاسیسات گردشگری
جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات

خدمات سیتا

Blue-Separator-Line-Image

ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین تاسیسات گردشگری جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات و ایجاد انگیزه و ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و بهره برداران در ارائه خدمات و سرویس با کیفیت برتر و تعیین معیارها و شاخص های مورد نیاز برای نظارت بر کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری

سامانه سیتا چیست ؟

Blue-Separator-Line-Image

طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری که به استناد ماده ۱۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب سال ۸۳ هیئت محترم وزیران و به موجب مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور آغاز شده است

اهداف مهم طرح تطبیق عبارتست از:

Blue-Separator-Line-Image

ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین تاسیسات گردشگری جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات و ایجاد انگیزه و ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و بهره برداران در ارائه خدمات و سرویس با کیفیت برتر و تعیین معیارها و شاخص های مورد نیاز برای نظارت بر کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری.

از دیگر موارد مد نظر در اجرای طرح تطبیق:

فرهنگ سازی آموزش و ارتقای دانش تخصصی عاملان تطبیق، مدیران فنی، سرارزیابان، ارزیابان و سایر دست‌اندرکاران اجرایی طرح و همچنین توسعه دانش فنی طرح واسطه تعاملات ملی و بین‌المللی ساماندهی معیارها و شاخص‌های عملی در جهت پیشبرد بهینه و روان طرح و تصویر در امر پیاده سازی استانداردهای کیفی و نیز تهیه و تدوین ضوابط و شیوه نامه برای استاندارد سازی سایر تاسیسات گردشگری

اخبار و رویدادها

Blue-Separator-Line-Image