بررسی وضعیت ۵ پروژه گردشگری در ۴ استان کشور با حضور دکتر مونسان