ما را دنبال کنید:

سیتا

سامانه یکپارچه تطبیق و استاندارد سازی تـاسیسات گردشگری

خانه درباره سامانه

خدمات سیتا

ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین تاسیسات گردشگری جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات و ایجاد انگیزه و ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و بهره برداران در ارائه خدمات و سرویس با کیفیت برتر و تعیین معیارها و شاخص های مورد نیاز برای نظارت بر کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری

سامانه سیتا چیست ؟

طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری که به استناد ماده ۱۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب سال ۸۳ هیئت محترم وزیران و به موجب مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور آغاز شده است.

اهداف مهم طرح تطبیق عبارتست از:

ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین تاسیسات گردشگری جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات و ایجاد انگیزه و ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و بهره برداران در ارائه خدمات و سرویس با کیفیت برتر و تعیین معیارها و شاخص های مورد نیاز برای نظارت بر کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری.

از دیگر موارد مد نظر در اجرای طرح تطبیق:

فرهنگ سازی آموزش و ارتقای دانش تخصصی عاملان تطبیق، مدیران فنی، سرارزیابان، ارزیابان و سایر دست‌اندرکاران اجرایی طرح و همچنین توسعه دانش فنی طرح واسطه تعاملات ملی و بین‌المللی ساماندهی معیارها و شاخص‌های عملی در جهت پیشبرد بهینه و روان طرح و تصویر در امر پیاده سازی استانداردهای کیفی و نیز تهیه و تدوین ضوابط و شیوه نامه برای استاندارد سازی سایر تاسیسات گردشگری

سامانه یکپارچه تطبیق و استاندارد سازی گردشگری (سیتا):

این سامانه به منظور تعیین سطح کمی و کیفی تاسیسات گردشگری بر اساس ضوابط و معیارهای مصوبه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به عنوان مجری این طرح ایجاد گردیده است.
تاسیسات گردشگری دارای ضابطه می توانند درخواستهای صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری را به طور الکترونیکی ثبت و پیگیری نمایند. فرآیندهای مربوط به عوامل ارزیابی نیز در این سامانه انجام می گیرد.